RJSHOP : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของราชา

น้ำอ้อยผง

น้ำตาลอ้อยผง ...ผลิตจากต้นอ้อยธรรมชาติที่ผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดี คัดสรรต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านกรรมวิธีต้ม เคี่ยว น้ำอ้อยสดๆ แบบวิธีโบราณ นานกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่มีการผสมสารเจือปนใดๆ เคี่ยวจนได้ที่ จึงได้มาเป็นน้ำตาลอ้อย

ราคา 50
จำนวน:
1เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า

น้ำอ้อยเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ทำจากอ้อยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ไม่มากนักอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เครื่องมือและอุปกรณ์การพัฒนาที่แปลงไปตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในสมัยก่อนใช้แรงงานสัตว์ช่วยในการหีบอ้อย เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องยนต์แทน จากที่เคยปลูกอ้อยพันธุ์พื้นเมืองก็เปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม และทำเป็นก้อน น้ำอ้อยสมัยก่อนจะใช้วิธีตักหยอดที่ละก้อน ปัจจุบันก็ใช้วิธีเทลงบนแบบพิมพ์ ซึ่งทำได้เร็วกว่า และทำเป็นน้ำอ้อยผงตามที่พ่อค้าต้องการ การทำน้ำอ้อยถือได้ว่าเป็นการแปรรูป ผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเกษตรกรเอง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อกากน้ำตาล เพื่อมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยได้ปลูกอ้อยในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันทราย เพื่อนำเอาน้ำอ้อยที่ผลิตแทนน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำตาลจากท้องตลาดมาใช้บริโภคในครัวเรือน และเมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงนำมาจำหน่ายให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันทราย

Cart
  • 0
  • 0

Cart